5 nov 2008

Treballs que fara la Comissió Mixta Ajuntament/Empresaris.

Gestió de serveis bàsics

A partir de l’estudi Necessitats de serveis dels polígons industrials de Polinyà elaborat per l’Institut d’Estudis Metropolitans de Barcelona (IERMB) i la Unió de Polígons Industrials de Catalunya (UPIC) al febrer de 2008 a demanda de l’Ajuntament de Polinyà i en el que es recullen un conjunt de necessitats detectades, s’han prioritzat de forma consensuada entre l’Ajuntament i l’Associació d’empresaris els aspectes següents per incloure al Pla de Treball 2008/09:


A) Mobilitat
B) Via pública: infraestructura
C) Via pública: serveis
D) Serveis als treballadors: conciliació de la vida familiar, personal i laboral
ÀMBITS
COMPROMISOS D’ACTUACIÓ
A) ÀMBIT MOBILITAT:

· Creació d’una Comissió de Mobilitat dels polígons
-Creació de la Comissió, en principi mixta, més endavant es veurà si cal ampliar-ne la composició, que analitzi a partir dels estudis fets i proposi millores que es poden implantar en la circulació interna dels polígons
Per part de l’Ajuntament en formaran part: Regidors de Promoció Económica i Via pública, Cap de la Policia Local i Cap de la Unitat de manteniment i serveis
-Haver elaborat i consensuat amb la comissió un Pla director de circulació i senyalització dels polígons

· Manteniment i millora de la senyalització horitzontal i vertical
-Manteniment senyalització existent
-Pintura senyalització horitzontal
-Reposició senyals tràfic
-Les millores i noves actuacions, a partir de les propostes de la comissió de mobilitat
-Es realitzarà un estudi i s’iniciarà la implantació d’un sistema de senyalització unificat dels polígons de Polinyà (marca)

· Creació i millora de zones d’aparcament
-Cessió d’un terreny per a la construcció d’un equipament d’aparcament de camions per part de la Generalitat (iniciat)
-Habilitació de dues zones d’aparcament (provisionals, sense urbanitzar). Una al passeig Sanllehy i l’altra <>

· Consecució d’un línea ferroviària Sabadell-Granollers amb parada a Polinyà

-Treballar conjuntament, en el marc de la Comissió mixta, per tal d’aconseguir aquest objectiu estratègic per Polinyà

-Localització més idònia de l’estació
B) VIA PÚBLICA: INFRAESTRUCTURA

· Millora de la xarxa de clavegueram, principalment al polígon sud-est
-Revisions sistemàtiques i manteniment al llarg de tot el període.

-Dur a terme un projecte de substitució clavegueram Pintor Sert/Velàzquez. Finançament al 50%

· Iniciar l’elaboració d’un Pla d’Emergències integral per als polígons industrials, començant per l’anàlisi de risc intern i extern dels polígons i per l’elaboració de plans d’autoprotecció per a cada polígon.
Iniciar la definició d’un Pla d’Emergències integral per als polígons industrials i fer l’encàrrec (per part dels mateixos polígons)
-Anàlisi risc intern i extern dels polígons
-Plans d’autoprotecció (un per polígon)
-Implantació
L’Ajuntament facilitarà i actualitzarà tota la informació disponible pel que fa a altes i baixes empreses i riscos potencials

· Millora espais via pública destinats a la circulació, tant de vehicles com de vianants

-Millores i manteniment calçades i voreres
-Mobiliari urbà: ampliació i substitució del que estigui malmès

· Reparació i substitució d’elements malmesos de la instal·lació d’enllumenat.
-Substitució del material malmès
· Revisió i millora dels hidrants existents i instal·lació de nous.
-Anàlisi situació actual als diferents polígons i pla d’actuació per a la seva millora i substitució, si cal (SOREA)
-Campanya de millora d’aquests elements a l’interior de les empreses, per part de l’Associació

· Participació i seguiment de les actuacions que en matèria d’energia s’estan duent a terme per altres institucions especialitzades i/o agents socials i empresarials .

-Aplicació Pla director enllumenat públic (pla d’etapes)
-Estudi problemàtiques de la xarxa elèctrica, per part de les mateixes empreses
-Estudiar la possibilitat d’implantar actua­cions que afavoreixin l’estalvi energètic i d’energies alternatives.
-Establir contactes amb institucions i empreses per afavorir l’aplicació de mesures concretes
C) VIA PÚBLICA: SERVEIS

· Millorar la neteja dels polígons
-Ampliació de les actuacions de neteja i desbrossament als carrers dels polígons i entorns. Establir un pla de millora
-Control d’abocaments irregulars

· Tractament de residus: millorar l’accés al servei de deixalleria i estudiar la viabilitat de que una empresa gestioni el tractament i transport dels residus banals de les empreses.
-Estudiar la possibilitat de gestionar la recollida de residus banals de les indústries, ja sigui directament o a través d’una empresa
-Estudiar la possibilitat d’utilització de la deixalleria municipal per part de les empreses per residus banals i no lligats a la producció i en quantitats menors, implicar-hi al Consorci de Residus del V.Oc.
-Possible comissió de treball específica del tema
· Enjardinament de les zones verdes
Manteniment de les zones enjardinades actuals i possibilitat d’estudiar-ne la seva ampliació
D)SERVEIS ALS TREBALLA­DORS/ ES: Conciliació de la vida personal, familiar i laboral.

· Possibilitat d’ubicar una llar d’infants als polígons industrials.
-Estudi de necessitats i propostes per a la implantació i gestió d’una llar d’infants pensada especialment per als fills dels treballadors/es de les empreses de Polinyà
-Possible cessió d’algun espai per a la seva construcció sempre i quan hi hagi un bon projecte i la implicació d’empreses locals

3 nov 2008

ASSOCIACIÓ D’EMPRESARIS INFORMA.

Resumen de les accions més rellevants dutes a terme durant l’exercici 2007 i fins al present.

.¿Per què volíem associar-nos? Principalment, per tenir una eina eficaç que permetis una bona interlocució entre Empreses i Administracions.

Pensar estratègicament. Tan l’Ajuntament com els Empresaris consultats consideraven conceptes claus:

-Excessiu distanciament entre el Municipi i els Polígons Industrials.
-Polinyà viu d’esquena als polígons.
-Els polígons son elements essencials per el municipi.
-Voluntat de que les empreses participin en la definició de “on ha d’anar Polinyà”, sobretot en lo que fa referència al àmbit industrial.
-Polinyà és un municipi industrial, que vol seguir sent-ho , millorant en quantitat, però sobretot en qualitat
-Actualment neix un nou polígon, al qual se li demana que estiri dels altres, per la qual cosa, el municipi desitja i vol afavorir el diàleg.
-L’Ajuntament està predisposat a millorar les condicions de les empreses, parlant-ne, en un clima que fos de consens.
-L’Ajuntament vol escoltar tot el que vulguin dir-li els empresaris.

Primera consulta sobre l’estat de conservació dels polígons.
Un 14 % dels enquestats consideren Correcte l’estat dels Polígons.
Un 47 % dels enquestats consideren Millorable l’estat dels Polígons
Un 39 % dels enquestats consideren Deficient l’estat dels Polígons

L’avaluació dels Serveis fou clarament negativa:

Com a serveis més positius es destaquen l’ADSL, La Potència Elèctrica instal·lada , i el servei de restaurants i bars.

El major nivell d’insatisfacció es refereix a la neteja, vandalisme, passos de vianants, senyalització vertical i horitzontal, correus.

Una amplia majoria diu que és necessària una Associació de Polígons.


Altres enquestes es feren per conèixer les necessitats de les empreses i es preguntava que podria fer l’Associació per donar-hi solució.

El mes de Juliol del 2007 es constitueix l’Associació d’Empresaris dels Polígons Industrials de Polinyà


Integració en una Organització més gran. Upic, és la Unió de Polígons Industrials de Catalunya, de la qual en vam formar part activa, de seguida, amb la finalitat d’optimitzar tota mena de recursos.

En un acte ple de il·lustres invitats es feu la Presentació de l’associació i es va argumentar novament la seva necessitat amb les següents paraules:


Actualment l’entorn de les Empreses es caracteritza per un alt grau de complexitat. En un recent col·loqui s’arribava a la conclusió de que la Indústria Catalana no és líder a l’Estat Espanyol, ni està ben situada a Europa, i la tendència, si no es fa res, seguirà cap a pitjor.

¿Per què ens agrupem els Industrials de Polinyà? .
En aquest mon globalitzat no és pot actuar en solitari.

Fosos en un equip compacte ens proposem:

*Anar tots a la una.
*Obtenir la transferència del Coneixement generat en les nostres Universitats, i convertir-lo en Valor en les nostres Indústries.
*Aconseguir incrementar la tant necessària, i tant deficitària, formació.
*Influir,a qui correspongui, per disposar de infraestructures, equipaments, i serveis generals, directament relacionats amb les nostres activitats.

El nostre projecte tindrà un recorregut guanyador. Una de les raons és que compartim amb l’Administració la mateixa Visió.
Aquesta circumstància, permetrà, treballant amb flexibilitat, sense burocràcia, delegant tot el possible, i sobre tot fomentant les sinèrgies, obtenir l’èxit desitjat

Mentre tant comencem a recopilar estudis que s’han fet sobre el nostre Territori i que farem servir com suport per el treball conjunt que volem executar amb l’Ajuntament.

L’Informe de l’Estat dels Polígons de Polinyà , és un treball de camp, molt gràfic, elaborat per varis equips dels Associats , i que fou lliurat a l’Ajuntament, on també s’explicava: Quins són els objectius de l’Associació , Què volem saber els Empresaris, Què pretenem explicar a l’Ajuntament, i Què necessitem perquè Ajuntament i Associació es relacionin amb eficàcia.

L’eina eficaç per tenir una bona interlocució Ajuntament/Empresaris ha sigut la signatura d’un Conveni Marc.

Estudis ben fets, com: Anàlisi i Pla de Dinamització. Eduard Jiménez, Informe Estràtègic del Vallès Occidental. Consorci Vallès Occidental, Ajuntament de Sabadell, Foment de Terrassa., i especialment, L’Estudi encarregat a IERM per l’Ajuntament de Polinyà amb la col·laboració de l’Associació i de l’Upic, han servit per arribar a consensuar un Pla de treball, amb uns Compromisos d’actuació, relacionats en els àmbits de la Mobilitat, Infraestructures i Serveis.

Els equips de treball ja s’han posat en marxa i anirem informant del seu recorregut.
Implicació de l’Associació en els problemes dels Empresaris, però també en el teixit del Municipi, del Territori i amb Entitats de fora, de cara a poder ser un òrgan de representació, influent en els diferents àmbits empresarials, econòmics i del mon del coneixement, en diferents sectors i territoris..

Un membre de la Junta forma part del Consell veïnal de Polinyà, i col·laborem en Projectes com el Pla d’Innovació de la Conca del Ripoll .

S’ha intervingut, aportant-hi dades directes dels nostres Polígons, en el Forum: Situació actual de la Formació a Espanya. Una visió des de l’Empresa.

Trobada, on es parla dels Mercats financers (Mercé Trullàs, BBVA) , i, L’ innovació es pot sustentar sobre sinèrgies amb la competència. (Àlex Piera, Gayner, i Carles Libran, Extrutec)

Es constitueix un Comitè sobre l’Energia format per els Associats interessats, amb molta feina feta, i molts dubtes a resoldre en aquest futur incert.

També hem participat activament en el Panell d’Experts en Formació i Gestió del Coneixement, del qual ja tenim conclusions prèvies , i que ens obligarà als Empresaris a un autoanàlisi molt profund.

Un altre Grup treballa en el tema de Riscos Laborals

S’ha enviat des de l’Ajuntament un directori de Recursos per Empreses, prou útil, i que ens agradaria millorar. Pensem en la possibilitat de Crear, alimentar, tamisar, actualitzar, i refrescar una base de dades, ordenada per conceptes, i de lliure accés, penjada en la nostra web.

Vam actuar davant de la Direcció de Correus per solucionar el deficient repartiment de correspondència als Polígons.

Un membre de la nostra Associació forma part de la Junta de la Plataforma Polinyà Puja al Tren .

Pretenem ajudar a resoldre malentesos entre Ajuntament i Associació.

Hem llistat unes Propostes per satisfer serveis des dels equipaments públics municipals.

Tenim molta feina per fer, identificada i planificada. Desitgem obtindre resultats satisfactoris.

6 jul 2007

Invitació a l'Assemblea de l'Associació d'Empresaris dels Polígons Industrials de Polinyà

Benvolgut/da empresari/a,


Us convidem a la constitució de l´Associació d’Empresaris dels Polígons Industrials de Polinyà el dia 23 de Juliol a les 18.00h. al centre cívic de Polinyà. Us adjuntem la convocatòria amb l’ordre del dia.

Si voleu més informació de l’acta , de l’associació, i/o confirmar la vostra assistència i/o inscriure-s’hi truqueu al Sr. Lluís Costa, president de la Comissió Gestora al tel. 667665503 o a empresarispolinya@enlace22.com.

Des del mes de gener d’enguany, impulsat per un col·lectiu d’empresaris de Polinyà, i amb el recolzament de la Cambra de Comerç de Sabadell i de la Unió de Polígons Industrials de Catalunya, s’ha anat portant un seguit de reunions i d’actuacions, conduïdes per una Comissió Gestora encarregada de constituir la Nova Entitat. També s’ha creat un bloc informatiu, interactiu:www.empresarispolinya.blogspot.com.

Animats per les demandes de l’àmbit empresarial i social i davant l’interés mostrat també per l’Ajuntament de Polinyà de cara a poder comptar amb un interlocutor que representi els interessos dels usuaris dels polígons industrials del municipi, s’ha impulsat la creació d’aquesta futura associació. Aquesta entitat integrarà a tots aquells empresaris que desenvolupen la seva activitat productiva o de serveis dins del terme municipal de Polinyà.

Els seus objectius són:

a) Contribuir a millorar l’estat de conservació dels polígons industrials ubicats en el terme municipal de Polinyà mitjançant accions davant les administracions i entitats particulars per tal d’assolir una millor gestió de les infraestructures i serveis que afectin als polígons.
b) Constituir-se com un interlocutor amb les administracions en les problemàtiques comuns a totes les empreses, empresaris i propietaris de finques dels polígons industrials de Polinyà.
c) Portar a terme actuacions destinades a que els polígons industrials de Polinyà siguin reconeguts pels ciutadans com a font de riquesa i benestar.
d) Informar i assessorar als seus associats en tot allò que tingui a veure amb els polígons industrials de Polinyà.
e) Fomentar la relació de bon veïnatge entre les empreses, empresaris i propietaris de finques dels polígons industrials de Polinyà.
f) Qualsevol altra finalitat lícita que pugui considerar-se d’interès dels associats, dins de l’esperit que inspira la constitució d’aquesta entitat, conforme als anteriors apartats.

La Comissió Gestora