5 nov 2008

Treballs que fara la Comissió Mixta Ajuntament/Empresaris.

Gestió de serveis bàsics

A partir de l’estudi Necessitats de serveis dels polígons industrials de Polinyà elaborat per l’Institut d’Estudis Metropolitans de Barcelona (IERMB) i la Unió de Polígons Industrials de Catalunya (UPIC) al febrer de 2008 a demanda de l’Ajuntament de Polinyà i en el que es recullen un conjunt de necessitats detectades, s’han prioritzat de forma consensuada entre l’Ajuntament i l’Associació d’empresaris els aspectes següents per incloure al Pla de Treball 2008/09:


A) Mobilitat
B) Via pública: infraestructura
C) Via pública: serveis
D) Serveis als treballadors: conciliació de la vida familiar, personal i laboral
ÀMBITS
COMPROMISOS D’ACTUACIÓ
A) ÀMBIT MOBILITAT:

· Creació d’una Comissió de Mobilitat dels polígons
-Creació de la Comissió, en principi mixta, més endavant es veurà si cal ampliar-ne la composició, que analitzi a partir dels estudis fets i proposi millores que es poden implantar en la circulació interna dels polígons
Per part de l’Ajuntament en formaran part: Regidors de Promoció Económica i Via pública, Cap de la Policia Local i Cap de la Unitat de manteniment i serveis
-Haver elaborat i consensuat amb la comissió un Pla director de circulació i senyalització dels polígons

· Manteniment i millora de la senyalització horitzontal i vertical
-Manteniment senyalització existent
-Pintura senyalització horitzontal
-Reposició senyals tràfic
-Les millores i noves actuacions, a partir de les propostes de la comissió de mobilitat
-Es realitzarà un estudi i s’iniciarà la implantació d’un sistema de senyalització unificat dels polígons de Polinyà (marca)

· Creació i millora de zones d’aparcament
-Cessió d’un terreny per a la construcció d’un equipament d’aparcament de camions per part de la Generalitat (iniciat)
-Habilitació de dues zones d’aparcament (provisionals, sense urbanitzar). Una al passeig Sanllehy i l’altra <>

· Consecució d’un línea ferroviària Sabadell-Granollers amb parada a Polinyà

-Treballar conjuntament, en el marc de la Comissió mixta, per tal d’aconseguir aquest objectiu estratègic per Polinyà

-Localització més idònia de l’estació
B) VIA PÚBLICA: INFRAESTRUCTURA

· Millora de la xarxa de clavegueram, principalment al polígon sud-est
-Revisions sistemàtiques i manteniment al llarg de tot el període.

-Dur a terme un projecte de substitució clavegueram Pintor Sert/Velàzquez. Finançament al 50%

· Iniciar l’elaboració d’un Pla d’Emergències integral per als polígons industrials, començant per l’anàlisi de risc intern i extern dels polígons i per l’elaboració de plans d’autoprotecció per a cada polígon.
Iniciar la definició d’un Pla d’Emergències integral per als polígons industrials i fer l’encàrrec (per part dels mateixos polígons)
-Anàlisi risc intern i extern dels polígons
-Plans d’autoprotecció (un per polígon)
-Implantació
L’Ajuntament facilitarà i actualitzarà tota la informació disponible pel que fa a altes i baixes empreses i riscos potencials

· Millora espais via pública destinats a la circulació, tant de vehicles com de vianants

-Millores i manteniment calçades i voreres
-Mobiliari urbà: ampliació i substitució del que estigui malmès

· Reparació i substitució d’elements malmesos de la instal·lació d’enllumenat.
-Substitució del material malmès
· Revisió i millora dels hidrants existents i instal·lació de nous.
-Anàlisi situació actual als diferents polígons i pla d’actuació per a la seva millora i substitució, si cal (SOREA)
-Campanya de millora d’aquests elements a l’interior de les empreses, per part de l’Associació

· Participació i seguiment de les actuacions que en matèria d’energia s’estan duent a terme per altres institucions especialitzades i/o agents socials i empresarials .

-Aplicació Pla director enllumenat públic (pla d’etapes)
-Estudi problemàtiques de la xarxa elèctrica, per part de les mateixes empreses
-Estudiar la possibilitat d’implantar actua­cions que afavoreixin l’estalvi energètic i d’energies alternatives.
-Establir contactes amb institucions i empreses per afavorir l’aplicació de mesures concretes
C) VIA PÚBLICA: SERVEIS

· Millorar la neteja dels polígons
-Ampliació de les actuacions de neteja i desbrossament als carrers dels polígons i entorns. Establir un pla de millora
-Control d’abocaments irregulars

· Tractament de residus: millorar l’accés al servei de deixalleria i estudiar la viabilitat de que una empresa gestioni el tractament i transport dels residus banals de les empreses.
-Estudiar la possibilitat de gestionar la recollida de residus banals de les indústries, ja sigui directament o a través d’una empresa
-Estudiar la possibilitat d’utilització de la deixalleria municipal per part de les empreses per residus banals i no lligats a la producció i en quantitats menors, implicar-hi al Consorci de Residus del V.Oc.
-Possible comissió de treball específica del tema
· Enjardinament de les zones verdes
Manteniment de les zones enjardinades actuals i possibilitat d’estudiar-ne la seva ampliació
D)SERVEIS ALS TREBALLA­DORS/ ES: Conciliació de la vida personal, familiar i laboral.

· Possibilitat d’ubicar una llar d’infants als polígons industrials.
-Estudi de necessitats i propostes per a la implantació i gestió d’una llar d’infants pensada especialment per als fills dels treballadors/es de les empreses de Polinyà
-Possible cessió d’algun espai per a la seva construcció sempre i quan hi hagi un bon projecte i la implicació d’empreses locals